Köpvillkor

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor skall gälla för avtal mellan RMCK AB AB (org nr. 559251-3823), nedan ”RMCK AB”, och den som köper någon av RMCK AB:s Produkter, nedan ”Kunden”. Gemensamt benämns RMCK AB och Kunden som ”Parterna” i dessa allmänna villkor.

1.2 Villkoren är begränsade till de produkter som RMCK AB erbjuder Kunden på RMCK AB:s hemsida rebeckacardholm.com och dess undersidor, nedan ”Produkten” och ”Produkterna”.)

1.3 Produkterna som RMCK AB erbjuder och som omfattas av dessa villkor är försäljning av standardiserade avtalsmallar och policys med respektive tillval. Ytterligare Produkter kan tillkomma, tillfälligt eller permanent, och omfattas då av dessa Allmänna villkor om inte annat särskilt framgår för den respektive Produkten.

1.4 När Kunden köper Produkten accepterar Kunden dessa allmänna villkor.

1.5 För att köpa någon av Produkterna måste Kunden vara över 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal enligt svensk lag.

1.6 Skriftligt avtal mellan RMCK AB och Kunden avseende Produkten, nedan ”Avtalet”, äger företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra. Detta gäller även sådan skriftlig information om Produkten som delges Kunden på RMCK AB:s hemsida i samband med beställning.

2. Avgränsning

2.1 Dessa villkor gäller endast i den mån inget annat gäller på grund av tvingande lag eller skriftlig överenskommelse mellan Parterna. 

3. Betalning

3.1 Betalning sker via valt betalsätt i RMCK Aktiebolags webbshop.

4. Leverans

4.1 Leverans av Produkten sker genom att Kunden erhåller Produkten till sin angivna e-postadress eller får tillgång till Produkten på rebeckacardholm.com, eller på annan av RMCK AB anvisad digital plats.

5. Immateriella rättigheter

5.1 RMCK AB äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten till varumärket RMCK AB och andra varumärken eller produktnamn RMCK AB från tid till annan kan komma att använda i av RMCK AB tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information.

5.2 Kunden erhåller nyttjanderätt till de beställda Produkterna i den omfattning som överenskommits vid tecknandet av Avtalet. Kunden får endast använda Produkterna för eget bruk och får således inte i sin tur distribuera dessa eller derivat eller substitut av dessa till annan.

5.3 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat RMCK AB genererar tillhör RMCK AB men Kunden har rätt att använda resultaten för de ändamål de har tagits fram. De dokument eller annat arbetsresultat som har genererats av RMCK AB får inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföremål, såvida inte annat har avtalats.

6. Underhåll

6.1 RMCK AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Produkterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga RMCK AB:s Produkter sker löpande.

7. Distansavtal i enlighet med 2 kap lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)

7.1 Informationen i punkt 7 i dessa allmänna villkor gäller endast då Kunden utgörs av en fysisk person som i sin egenskap av konsument anlitar RMCK AB för ändamål som faller utanför eventuell näringsverksamhet.

7.2 Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att någon ångerrätt inte kan tillämpas när köp för de fall att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) 2 kap 11 § är tillämplig.

7.3 Om Kunden vill ångra köpet eller beställningen måste detta meddelas till RMCK AB. Kunden meddelar detta genom e-post till hello[at]rebeckacardholm.com om inte annat överenskommits särskilt genom Avtalet.

7.4 Om Kunden utövar sin ångerrätt innan köpet hunnit fullgöras skall Kunden ersätta RMCK AB med en proportionell del av det avtalade priset till den del tillhandahållandet av Produkten har fullgjorts. Kunden skall alltid ersätta RMCK AB för Produkten om den har levererats.

8. Juridisk rådgivning

8.1 Kund som köper Produkterna kan även köpa juridisk rådgivning av RMCK AB Juristbyrå som tilläggstjänst. Sådan rådgivning avtalas särskilt mellan Parterna och faktureras separat om inget annat framgår av Avtalet.

9. Kommunikation

9.1 Om inte Kunden har lämnat andra instruktioner får kommunicering ske med ordinarie e-post och annan jämförbar elektronisk kommunikation. RMCK AB påtar sig inte ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

9.2 Kundens spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post från RMCK AB och Kunden ansvarar för att bevaka sin skräppost och meddela RMCK AB utan dröjsmål om Produkten inte har nått fram till Kundens e-post enligt överenskommelse.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Om inte annat är avtalat, är RMCK AB inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kunden eller andra tillhandahållit RMCK AB i samband med tillhandahållandet av Produkten.

10.2 RMCK AB är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför RMCK AB:s kontroll som RMCK AB skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för Avtalets ingående och vars följder RMCK AB inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10.3 RMCK AB är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att denne använt RMCK AB:s arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

10.4 RMCK AB ansvarar ej för hur Kunden använder eller tillämpar de beställda Produkterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för Kundens tillämpning eller användning.

10.5 RMCK AB ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som Kunden gör i samband med de beställda Produkternas nyttjande.

10.6 Innehållet i de dokument som ingår i Produkterna är baserade på svensk rätt, vid det tillfälle Kunden fick åtkomst till dem. RMCK AB ansvarar inte för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.

10.7 De avtalsmallar som ingår i Produkterna skall ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. RMCK AB ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Produkterna. Avtalsmallar som tillhandahålls genom RMCK AB:s webbshop skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning.

10.8 RMCK AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. Det åligger Kunden att förvissa sig om att Kunden har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Produkterna innan Avtalet ingås. RMCK AB:s Produkter förutsätter att Kunden har erforderlig teknisk standard.

11. Reklamation

11.1 Kunden har rätt att reklamera Produkterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag.

11.2 Reklamation skall ske skriftligen till RMCK AB utan dröjsmål.

12. Force Majeure

12.1 Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

13. Överlåtelse

13.1 RMCK AB har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor förutsatt att den övertagande parten skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt de Allmänna villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

14. Tvistelösning och tillämplig lag

14.1 Tvister med anledning av köp av Produkterna skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum vid RMCK AB:s registrerade säte eller hemvist.

14.2 Det förfarande genom vilket RMCK AB erbjuder Produkterna är underkastade svensk rätt.

15. Hantering av personuppgifter

15.1 Hur RMCK AB hanterar personuppgifter framgår av RMCK AB:s dataskyddspolicy som finns tillgänglig på shop.rebeckacardholm.com.

16. Ändringar och tillägg

16.1 Dessa villkor kan komma att ändras av RMCK AB från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida: shop.rebeckacardholm.com.

16.2 Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som har påbörjats efter det att den ändrade avtalsversionen publicerades på RMCK AB:s hemsida